22:28 - 1401/09/27
شماره ۵۷ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و هفت شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع ویژه نامه کنگره ESMOASIA۲۰۲۲ منتشر شد.

21:36 - 1401/08/29
شماره ۵۶ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

ناهماهنگی‌های میان دستگاهی عامل اصلی بحران دار و یی اخیر کشور است

شماره ۵۵ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد
شماره ۵۵ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و پنجمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع تازه‌های اروانکولوژی در ESMO ۲۰۲۲/ Asco ۲۰۲۲ منتشر شد.

شماره ۵۴ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد
شماره ۵۴ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و چهارمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع فرسودگی شغلی پزشکان منتشر شد.

شماره ۵۳ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد
شماره ۵۳ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و دومین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع تازه‌های کنگره سالیانه انجمن کلینیکال آنکولوژی آمریکا Asco منتشر شد.

شماره ۵۲ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد
شماره ۵۲ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و دومین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع نشست سالیانه انجمن تحقیقات سرطان آمریکا منتشر شد.

پنجاه و یکمین شماره نشریه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی
پنجاه و یکمین شماره نشریه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی

پنجاه و یکمین شماره نشریه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.

شماره ۵۰ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد
شماره ۵۰ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاهمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع هوش مصنوعی و آینده تشخیص و درمان سرطان منتشر شد.